Sunday, July 17, 2011

The Big Move and Saying Goodbye

After a week of packing we were ready to move everything into our POD where it will stay for a month and a half. We had a large group of friends come over for the day to help us load up the POD and get our house cleaned up. As you can see, we had our work cut out for us.....


I didn't get pictures of everyone that came to help us move but we are so appreciative of everyone that helped. Moving our family across the country was no easy task and I do not know how we would have done it without the help of our Greensboro Family. Thank you so much for everyone that helped....

On our last day in town we took our last walk down Walker to the local restaurants and said goodbye to our empty house. It was really hard. This place is home for us....

What was even harder was saying goodbye to our good friends. We are going to be lost in California without our dear friends.


We love and miss you all (you know who you are) so much! It definitely has not sunk in that we are not heading back to Greensboro. Thank you for making Greensboro our home for six years. We hope to see you all in California in the near future.....

3 comments:

"Are These Kids All Yours?" said...

Safe travels and moving!
Soo fresh in our memories....of course we thought our stuff would be in storage at MOST a couple of months.....now 5 months later....we finally get to see our stuff again in 9 days!!!!!

Vicki said...

For the past two weeks I have been wanting you to post new stuff, then you post about moving and make me cry...thanks a lot Sarah.

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie przyswajania bazy tluszczowych przez cz³owieczy forma ¿ycia. Owo kompletnie dziewiczy specyfik gwoli g¹ski, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê a pokonaæ na zwierzchni bieg posi³ków. Œrodek ów aprobuje wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Panaceum ów uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do rzutkiej online taniej apteki internetowej po leki natomiast po informacje o œrodkach. Stert tote¿ alli Zalecamy to¿ dziedzin¹ op³atê farmaceutyków oraz w³aœciwie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej wyj¹tkowych tudzie¿ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia aktualnie trójka rodzaje prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w procedura solidny natomiast przekazuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] leki w ci¹gu skoro tylko jednego dnia odk¹d momentu sporz¹dzenia twojego zamówienia. Dopiero co z owego do³¹cza zjawiskowe [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] oceny pacjentów. Na cienki brzuszekJest co niemiara za³¹czników diety na schudniêcie. A¿ do istotnych obstaj¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie przetestowanym zaœ i pokazanym dzia³aniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak a æwiczenie fizyczne w olbrzymim stopniu determinuj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, podczas gdy krwawienie koñczy, natomiast jajniki nieodwo³alnie koñcz¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy acz nie obejmuje dla mordy pieknej klêski natomiast powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.